Dor de celӑlalt tӑrâm

Îi vedea strânşi în jurul sӑu, tineri şi înfometaţi de vorbele sale. Imaginea lor îl fӑcea sӑ își doreascӑ sӑ le vorbeascӑ cu cea mai deplinӑ onestitate despre lumea pe care şi-o imaginase cu multӑ vreme în urmӑ şi cӑreia, crezând cu toatӑ fiinţa în existenţa ei, îi ducea dorul. Dor pe care îl numise „eros”, cӑci nu era altceva decât dor de iubire.

Le spunea cӑ lucrurile realitӑţii poartӑ cu ele atât ceea ce le este specific, cât şi ceea ce le este comun. Dar era vorba mai mult decât apartenenţa la o anumitӑ tipologie. Le povestea despre originile lor comune. Lucrurile aminteau de altceva cu semnificaţie mai adâncӑ decât ele (dacӑ ar fi cunoscut cuvântul „abstract” probabil cӑ l-ar fi folosit), de ceva care nu aparţinea acestei lumi ce se lӑsa cunoscutӑ doar cu ajutorul nesigur al simţurilor, pe când asupra celeilalte cineva putea gândi, putea raţiona. Fiecare lucru purta în sine modelul sӑu, fӑrӑ îndoialӑ infinit mai minunat decât oricare din copiile lui vizibile, model care scӑpa înţelegerii pӑmântenilor şi care exista în alte spaţii şi alţi eoni. Era desӑvârşitӑ şi eternӑ  acea lume a esenţelor. Acolo exista forma idealӑ de „cal” (ideea de cal, îi plӑcea sӑ spunӑ), de „pâine”, ori de „copac”, dupӑ cum exista forma idealӑ a oricӑrui obiect posibil, chiar şi a sentimentelor umane, a moralei şi a virtuţilor. Pe pӑmântul pe care cӑlcau şi ei, nu puteau fi aflate decât manifestӑri imperfecte ale modelelor atemporale. Dar sufletul fiecӑruia dintre ei purta încӑ urme ale lumii din care se coborâse demult, la naştere, la unirea cu trupul. Și, din când în când, el, sufletul, pornea sӑ aminteascӑ lui însuşi despre lumina acelei lumi, vorbind despre ea cu nostalgia frumuseţii, cu dor de iubire. Era ca şi când oricând puteai afla încӑ în sufletele oricӑruia dintre oameni mici legӑturi ori conexiuni, niciodatӑ rupte pe deplin, cu lumea imaterialӑ, purӑ şi idealӑ a ideilor lucrurilor.

În liniştea paşilor din dumbrava Akademos, mergea înaintea lor şi le vorbea cu o nenumitӑ strângere de inimӑ. Îşi dӑdea seama cӑ acestea erau greu de înţeles pentru tinerii sӑi studenţi. Mai ales pentru cel mai bun dintre ei, pe care îl simţea deja depӑrtându-se de el, tocmai din prea multӑ raţiune. Dar continua totuşi.

*

Când uitӑm de unde venim şi încotro ne îndreptӑm, muzica interioarӑ a sufletului nostru pare complexӑ, nesigurӑ, trândavӑ ori tumultoasӑ, dupӑ cum este şi viaţa noastrӑ. Notele existenţei se aglomereazӑ, ne învӑluie şi ne definesc felul de a fi. Este un trai pe care îl vedem al firescului şi pe care ni-l dorim a-l face cât de cât suportabil în petrecerea noastrӑ prin aceastӑ lume. Și totuşi, uneori se întâmplӑ sӑ aibӑ loc un miracol în peştera în care ne ducem vieţile. O imagine fugarӑ intrӑ printr-o micӑ deschizӑturӑ, pe un mic hublou spre care sufletul amorţit se nimereşte a privi. Ne atrage hipnotic, ne înconjoarӑ ca o beţie, ne tulburӑ spiritul şi ne transmutӑ într-o clipӑ într-un univers în care nu ne mai aparţinem, deşi i-am aparţinut odatӑ şi cӑruia îi vom fi aparţinând iarӑşi cândva. Fiecare notӑ gravӑ, deznӑdӑjduitӑ, disperatӑ sau rӑzvrӑtitӑ se estompeazӑ într-un aer hieratic. Apariţia imaginii în dreptul ferestrelor sufletului este urmatӑ de fiecare datӑ de note uşoare, înalte, suspendate. Și expresia chipului cinic sau, deopotrivӑ, faţa inexpresivӑ cât de transfiguratӑ apare dintr-o datӑ! Trezvia sufletului este deplinӑ şi, cine ştie, poate cӑ imaginea nu va mai fi uitatӑ, chiar dacӑ ne va pӑrӑsi din nou pentru a se întoarce de unde a venit. Poate îşi va oglindi în clipa de aici ceva din infinirea celeilalte lumi.

La leggenda del pianista sull’oceano

Oare astfel se compune într-adevăr muzica? Compozitorul o compune, chiar el însuşi, de unul singur? Sau, ca sӑ împrumut o expresie a lui Noica, este în devenire un vas deschis cӑtre cer?

Anunțuri

Un gând despre &8222;Dor de celӑlalt tӑrâm&8221;

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s